جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
معاونیت امور محصلان
نتایج امتحان ورودی بهاری سال 1399